هاست لینوکس استاندارد

سرویس خود را انتخاب کنید !
  • هاست لینوکس استاندارد - پلن 1

    35,000/6 ماهیانه
    سفارش دهید
    • 1024 مگابایت فضای میزبانی
    • 50000 مگابایت پهنای باند (ماهانه)
    • نامحدود اکانت ایمیل
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود ساب دامنه
    • نامحدود پارک دامنه
    • 1 عدد اد دامنه
    • Cpanel کنترل پنل
  • هاست لینوکس استاندارد - پلن 2

    8,500/ماهیانه
    سفارش دهید
    • 2048 مگابایت فضای میزبانی
    • نامحدود پهنای باند (ماهانه)
    • نامحدود اکانت ایمیل
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود ساب دامنه
    • نامحدود پارک دامنه
    • 2 عدد اد دامنه
    • Cpanel کنترل پنل
  • هاست لینوکس استاندارد - پلن 3

    14,000/ماهیانه
    سفارش دهید
    • 5120 مگابایت فضای میزبانی
    • نامحدود پهنای باند (ماهانه)
    • نامحدود اکانت ایمیل
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود ساب دامنه
    • نامحدود پارک دامنه
    • 3 عدد اد دامنه
    • Cpanel کنترل پنل