مشاهده مقالات برچسب زده شده 'park domain'

 مشکل در پارک دامنه در سی پنل (Park Domain / Alias)

در صورت مشاهده خطای زیر هنگام پارک دامنه در سی پنل Sorry, the domain is already pointed to an IP...